Nieuws
Inloggen Ringtonio TargetPay English  Nederlands
Over ons   Jobs Contact Home
TargetSMS
• Productoverzicht
• Vergoedingen
• F.A.Q.
• Nieuws
• Regelgeving
• Storingsmeldingen
Fun & infotainment
• SMS Abonnement
• SMS Info
• SMS Mobile
• SMS Poll-Vote
• SMS & Win
SMS Contact
• SMS-2-Mail
• SMS-2-Web
• SMS Callme
Micropayments
• SMS Donatie
• SMS Site toegang
Gateway
• Premium SMS
• Normal SMS
Niet ingelogd...
• Inloggen
• Aanmelden
15-06-2016  Nieuwe SMS Gedragscode
Beste klant,

Er is voor de Gedragscode SMS Dienstverlening een nieuwe versie uitgebracht.
Welke in werking is getreden op 21 mei 2016, met uitzondering van de artikelen 9,10 en 11.
Rekening houdend met de benodigde acties welke noodzakelijk zijn voor de implementatie van deze artikelen, treden deze artikelen in werking op 15 juni 2016.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen welke zijn aangebracht in de nu geldende Gedragscode:

1) Basis registratie voor content providers (artikel 4a, lid 1)

Sinds 1 april 2014 dient elke content provider zich te registreren bij het Loket, tot 21 mei 2016 werd een registratie actief na betaling. Dit is gewijzigd naar:

“Als de Stichting overtuigd is van de juistheid van de conform Bijlage 3 aangeleverde gegevens en, indien van toepassing, de hiervoor bedoelde bijdrage aan de Stichting is voldaan, krijgt de registratie de status actief. De Stichting bericht de Content Provider binnen 3 weken na ontvangst of is voldaan aan de voorwaarden om de registratie de status actief te geven.”

2) Leeftijdsgrens (Artikel 5, lid 3)

Voor het bestellen van een Premium SMS-dienst geldt vanaf heden een minimum leeftijd van achttien (18) jaar, tenzij er wordt besteld met toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van de Eindgebruiker.

Dat betekent dat bij gebruik van de templates behorende bij de Reclamecode SMS-Dienstverlening de tekst: “Ben je jonger dan 16? Vraag toestemming aan je ouders” vervangen dient te worden door de tekst: “Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders”. Dit dient geďmplementeerd te zijn per 4 juni a.s..

Dit dient ook op de plaats waar u uw dienst aanbiedt of promoot aangepast te worden.

3) Initiële aanmelding (Artikel 10)

Bij Unieke Shortcodes kan een Abonnementsdienst altijd begonnen en gestopt worden door het zenden van BETALEN (al dan niet voorafgegaan door een keyword), dan wel UIT of STOP, in hoofdletters of kleine letters naar de shortcode. Bijvoorbeeld: men stuurt het woord BETALEN naar shortcode 1234 om een dienst aan te melden en STOP naar shortcode 1234 om een dienst af te melden.

Bij Gedeelde Shortcodes dient na de shortcode het keyword gecommuniceerd te worden, eveneens gevolgd door BETALEN dan wel UIT of STOP met een spatie tussen het keyword en BETALEN dan wel UIT of STOP. Bijvoorbeeld: men stuurt de woorden ASTRO BETALEN naar shortcode 1234 om een dienst aan te melden en ASTRO STOP naar shortcode 1234 om een dienst af te melden.

Deze aanpassing is bij ons reeds geďmplementeerd en actief.

4) Aanmeldbevestiging, welkomstbericht en informatieve berichten (Artikel 11)

- De aanmeldbevestiging aan de Eindgebruiker bestaat uit 1 SMS-bericht, bevat geen witregels en bevat (uitsluitend) de volgende tekst:

“SMS BETALEN naar <shortcode> voor je abonnement op <dienstnaam>. <aantal> items/<periode>, € <bedrag>/<periode>. Je betaalt via je mobiele telefoonrekening. Info: www.<domeinnaam>.nl. Afmelden? SMS stop naar <shortcode>.”

Bij gedeelde shortcodes dient voor “ BETALEN” het keyword te worden ingevoegd, derhalve als volgt:

“SMS <keyword> BETALEN naar <shortcode> voor je abonnement op <dienstnaam>. <aantal> items/<periode>, € <bedrag>/<periode>. Je betaalt via je mobiele telefoonrekening. Info: www.<domeinnaam>.nl. Afmelden? SMS stop naar <shortcode>.”

- De website waarnaar in de aanmeldbevestiging wordt verwezen dient informatie te bevatten over de helpdesk en het afmelden voor de Abonnementsdienst

- Nadat de Eindgebruiker een actieve instemming heeft gegeven conform artikel 9 (2), wordt de Abonnementsdienst gestart en ontvangt de Eindgebruiker een welkomstbericht, dat uitsluitend de volgende tekst bevat:

“Gratis bericht: je maakt gebruik van <dienstnaam>. De kosten zijn € <bedrag>/<periode>. Voor vragen ga naar www.<domeinnaam>.nl. Info? www.payinfo.nl.”

- In het geval van een Abonnementsdienst is het niet toegestaan om - in aanvulling op de kosten van de Abonnementsdienst zoals vermeld in de Aanmeldbevestiging - eenmalige kosten in rekening te brengen.

5) Handhaving via het Loket (Artikel 14)

Het indien termijn van een handhaving bij de Commissie Handhaving is verruimd door het Loket.

Een dergelijk verzoek wordt binnen 3 maanden na het verstrijken van de in artikel 14 sub e (i) genoemde termijn ingediend. Ingeval van een ernstige overtreding is deze termijn 6 maanden. Ook indien naar het oordeel van het Loket om een andere gegronde reden een uitspraak over de dienstverlening of gedraging(en) van de overtredende Partij gewenst is, bijvoorbeeld vanwege het feit dat de dienstverlening of gedraging bij herhaling niet voldoet aan de Gedragscode, zal het Loket een verzoek tot handhaving indienen bij de Commissie Handhaving. In geval van overtreding van de SMS-Gedragscode binnen 6 maanden na de laatste overtreding, zoals verder bepaald in artikel 15 en 16 van de Gedragscode.

6) Boetes en refunds (Artikele 16a)

De SMS-dienstverlener zal op verzoek van het Loket onmiddellijk de uitbetaling opschorten van betalingen die hij verschuldigd is aan de Content Provider en een eventuele boete binnen een termijn van 4 maanden aan de Stichting voldoen door verrekening van de boete met de aan de Content Provider verschuldigde bedragen. Indien de aan de Content Provider verschuldigde bedragen lager zijn dan de financiële verplichtingen die de Commissie aan de Content Provider heeft opgelegd (bijv. boete of refund) dient de SMS-dienstverlener slechts het totaal van de verschuldigde bedragen aan de Stichting te voldoen en blijft de Content Provider verantwoordelijk voor betaling van het resterende bedrag.
Om bovengenoemde boete- en compensatie processen zorgvuldig uit te kunnen voeren, zal de SMS-dienstverlener:

- Na schriftelijk verzoek van het Loket, maximaal 6 weken voordat het Loket ten aanzien van het handelen van een Content Provider een verzoek tot handhaving bij de Commissie Handhaving indient conform artikel 14 g van de Gedragscode, de aan deze Contentprovider te betalen gelden onmiddellijk opschorten totdat aan het hieronder sub b van dit artikel bepaalde is voldaan. Het Loket dient de Content Provider ervan op de hoogte te stellen dat de SMS-dienstverlener is verzocht betalingen op te schorten.

- Nadat de Content Provider een opgelegde boete conform artikel 16 lid 4 van de Gedragscode heeft voldaan, uitvoering heeft gegeven aan een opgelegde sanctie tot compensatie van Eindgebruikers of indien geen boete of sanctie is opgelegd, de opgeschorte betalingen na schriftelijk verzoek van het Loket vrijgeven;

- Tot een maximum bedrag van € 25.000,- garant staan voor het betalen van de boete en het schadeloos stellen van Eindgebruikers indien naar het oordeel van de Commissie Handhaving sprake is van een ernstige overtreding door een Content Provider.

- Regelmatig volume-checks doen om vast te stellen of sprake is van uitzonderlijk gedrag op hun netwerk, zodat mogelijke overtredingen van de Gedragscode sneller vastgesteld en beëindigd kunnen worden. Indien uitzonderlijk gedrag wordt geconstateerd, dient de SMS-dienstverlener die onverwijld te melden bij het Loket.

In de Gedragscode SMS Dienstverlening zijn naast bovenstaande nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht, welke geen invloed uitoefenen op de werking van de code.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij onze Sales afdeling via compliance@targetmedia.nl of 035-5232540.


23-12-2013  Eindejaars freeze operators
Geachte klant,

Aan het eind van het jaar is er bij veel operators een periode waarin geen mutaties van shortcodes kunnen worden verwerkt. Dit houdt in dat er geen aanvragen, opzeggingen en veranderingen worden gedaan. Dit jaar ligt deze periode vanaf heden tot en met 31 januari 2014.


Let op: U kunt natuurlijk wel gewoon keywords aanvragen, wijzigen en opheffen op bestaande shortcodes (bijvoorbeeld als u op 3010 of 7733 uw diensten heeft draaien of wil gaan draaien). Deze melding is dus alleen van belang als u zou overwegen om een eigen shortcode aan te schaffen of al bij ons afneemt.

Vragen/opmerkingen?

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan via ons salesteam op sales@targetmedia.nl


15-11-2012  Eindejaars 'Freeze' voor eigen shortcodes
Geachte klant,

Aan het eind van het jaar is er bij veel operators een periode waarin geen mutaties van shortcodes kunnen worden verwerkt. Dit houdt in dat er geen aanvragen, opzeggingen en veranderingen worden gedaan. Dit jaar ligt deze periode van 7 december 2012 tot en met 31 januari 2013.


Let op: U kunt natuurlijk wel gewoon keywords aanvragen, wijzigen en opheffen op bestaande shortcodes (bijvoorbeeld als u op 3010 of 7733 uw diensten heeft draaien of wil gaan draaien). Deze melding is dus alleen van belang als u zou overwegen om een eigen shortcode aan te schaffen of al bij ons afneemt.

Vragen/opmerkingen?

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan via ons salesteam op sales@targetmedia.nl


30-11-2011  Wijzingen Premium SMS België per 1 december 2011
Geachte klant,

Eind juni van dit jaar informeerden we u over de nieuwe GOF richtlijn en Ethische Code rondom Premium SMS diensten in België.
Per 1 juli is een wet in werking getreden in België die Premium SMS reguleert, de Ethische Code. Op dat moment is ook het oude document, de GOF richtlijn, vereenvoudigd.

Een aantal van de wijzigingen gaat echter in per 1 december, waarop we u graag nogmaals attent maken.

Voor de volledigheid nogmaals de belangrijkste aandachtspunten:

Algemene wijzigingen
- Na inschrijving op een abonnementsdienst moet een gratis bevestigings SMS gestuurd worden
- Ook een bevestiging van afmelding moet door middel van een gratis SMS*
- Na iedere € 10,- besteding moet een waarschuwing per gratis SMS gestuurd worden. Dit was per 1 juli nog € 25,- en is dus verlaagd zoals destijds aangekondigd*
- STOP berichten moeten ook gratis zijn*

Chat diensten
- Dating ofwel het maken van afspraken is niet meer toegestaan
- Verplicht moet vermeld worden of de chat gemodereerd wordt
- Een bericht of start van de chatdienst moet beginnen met een keyword
- Er dient een welkomst SMS gestuurd worden na het 1ste MO bericht en voor het 1ste MT bericht
- Na uitschrijving mogen geen berichten meer gestuurd worden voor herlancering, zgn. teasers
- MT berichten zijn voortaan gratis voor de eindgebruiker. Er is dus alleen nog MO billing voor chatdiensten per 1 december. Voor de uitvoering van deze nieuwe regel is het noodzakelijk dat u chatdiensten op een afzonderlijke shortcode draait en deze bij de operators is aangemerkt als chat shortcode. U kunt er dan tegelijk voor kiezen het MO tarief te verhogen naar maximaal 4 euro per MO bericht. De MT berichten zijn vanaf dan onbetaald. Houdt u s.v.p. rekening met de eindejaars freeze die de operators gewoonlijk vanaf medio december hanteren, vanaf dat moment zijn wijzigingen niet mogelijk tot begin/medio januari.

Spelletjes
- Er moet een welkomst SMS gestuurd worden na het 1ste MO bericht en voor het 1ste MT bericht
- Maximaal € 5,- per speelsessie

De met (*) gemarkeerde regels zullen door ons systeem worden afgevangen. De waarschuwings SMSjes bij iedere € 10,- worden door ons verstuurd.
Voor alle overige wijzigingen verzoeken we u vriendelijk te kijken of deze van toepassing zijn en waar nodig aanpassingen te maken.

Ten aanzien van het vervallen van de betaalde MT berichten op de chats wijzen we u er graag op dat het mogelijk is om het MO tarief te verhogen tot maximaal 4 euro. Als u dit voor uw dienst wilt verzoeken we u vriendelijk dit bij ons aan te geven. U kunt ons zoals gewoonlijk bereiken via sales@targetmedia.nl

Voor de volledige inhoud van de Ethische Code verwijzen we u graag naar tinyurl.com/cz7chrj


25-11-2011  Wallie overgenomen door Paysafecard
Zoals u wellicht in de media vernomen heeft is Wallie overgenomen door het Oostenrijkse Paysafecard. Paysafecard heeft besloten om te stoppen met het aanbieden van Wallie als betaalproduct. Met ingang van vorige week worden er geen Walliecards meer verkocht in de winkels. Wel zullen de Walliecard in te wisselen blijven tot medio januari 2012.

Inmiddels zijn wij bezig met de implementatie van Paysafecard als extra pre-paid card product. Dat betekent dat u zeer binnenkort ook de Paysafecard als alternatief kunt accepteren op uw website of in uw webwinkel. Naar verwachting zal dit op 1 december a.s. gerealiseerd zijn.

Om de overgang geleidelijk te kunnen laten verlopen hebben we gekozen voor een naadloze overgang naar Paysafecard. U hoeft de aanroepen naar TargetPay niet aan te passen.
In plaats van het Wallie scherm zal per 1 december een pagina verschijnen waarin uw klanten de keuze hebben of ze een Wallie of Paysafecard kaartnummer in willen vullen. Afhankelijk van die keuze komen ze in het betaalscherm van Paysafecard danwel Wallie terecht. We zullen hier ook een korte uitleg geven over wat er veranderd is.
Per medio januari zullen we de mogelijkheid om Wallie te kiezen ook blokkeren en vervangen door een uitleg over het gestopt zijn van Wallie als betaalmethode.

Omtrent de uitbetalingen is er overigens ook goed nieuws. Waar bij Wallie het kostenpercentage nog 17,5% bedroeg, zal dit bij Paysafecard slechts 15% zijn!

Voor meer informatie zie: www.paysafecard.com/nl/nl-paysafecard/ of mail uw vraag naar: sales@targetmedia.nl


09-11-2011  Eindejaars 'Freeze' voor eigen shortcodes
Aan het eind van het jaar is er bij veel operators een periode waarin geen mutaties van shortcodes kunnen worden verwerkt. Dit houdt in dat er geen aanvragen, opzeggingen en veranderingen worden gedaan. Dit jaar ligt deze periode van 12 december 2011 tot en met 31 januari 2012.

Let op: U kunt natuurlijk wel gewoon keywords aanvragen, wijzigen en opheffen op bestaande shortcodes (bijvoorbeeld als u op 3010 of 7733 uw diensten heeft draaien of wil gaan draaien). Deze melding is dus alleen van belang als u zou overwegen om een eigen shortcode aan te schaffen of al bij ons afneemt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: sales@targetmedia.nl


12-04-2011  Nieuwe Reclamecode SMS-Dienstverlening
Per 15 april 2011 treedt er een nieuwe Reclamecode voor SMS-dienstverlening in werking. Er zijn een aantal punten inhoudelijk gewijzigd en daarom is het van belang dat aan de hand van deze nieuwe Reclame Code u uw diensten en uitingen goed controleert en waar nodig aanpast. Een aantal belangrijke punten hebben wij er alvast voor u uitgelicht:

Verplicht logo
Artikel 5: De aanbieder van de SMS-dienst is verplicht om in iedere reclame-uiting het vaste logo te vermelden zoals opgenomen in de Reclame Code, zie bijlage 3.

Doelgroep
In verschillende artikelen in de Reclamecode wordt erop gewezen dat aanbieders van SMS-diensten geen reclame mogen maken gericht op jongeren onder de 16 jaar.

Affiliates
Artikel 10: Wanneer u promoot via affiliates wordt er van u verwacht dat u zich actief inspant om mogelijke overtredingen door affiliates te voorkomen en dat u ze verplicht zich te conformeren aan deze Reclamecode.

In de reclamecode is een overgangstermijn van 4 weken opgenomen. Dit betekent dat iedereen per 15 mei a.s. dient te voldoen aan de eisen uit de code. De code is gepubliceerd op www.targetsms.nl/info/regulation

  • Volgende pagina...  • Algemene Voorwaarden | Cookie Policy | Cookie Instellingen | Privacy Statement