Nieuws
Login Digiwallet English  Nederlands
About us   Jobs Contact Home
TargetSMS
• Product overview
• Payout rates
• F.A.Q.
• News
• Local regulation
• Service messages
Fun & infotainment
• SMS Subscription
• SMS Info
• SMS Mobile
• SMS Poll-Vote
• SMS & Win
SMS Contact
• SMS-2-Mail
• SMS-2-Web
• SMS Callme
Micropayments
• SMS Donate
• SMS Site access
Gateway
• Premium SMS
• Normal SMS
Not logged in...
• Login
• Register
28-05-2018  Aangepaste algemene voorwaarden, privacy policy & cookie policy (GDPR/AVG)
Geachte relatie,

Op basis van de nieuwe Europese privacywet GDPR/AVG hebben we onze algemene voorwaarden, privacy policy en cookie policy aangepast.

TargetPay & TargetSms gebruikers:

Klik hier om naar onze website te gaan en de volledige inhoud te bekijken.

DigiWallet gebruikers:

Klik hier om naar onze nieuwe website te gaan en de volledige inhoud te bekijken.

Verwerkersovereenkomst:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn partijen in bepaalde gevallen verplicht een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Dit geldt alleen wanneer zij persoonsgegevens verwerken in opdracht van een andere partij.

TargetMedia is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met onze merchants hier niet onder valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt TargetMedia niet in opdracht van de merchant en de merchant niet in opdracht van TargetMedia. Dit hebben wij ook opgenomen in onze algemene voorwaarden bij onderdeel E10. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor een veilige en correcte verwerking van de persoonsgegevens en het opstellen van een eigen privacyverklaring.

Een verwerkersovereenkomst tussen ons is dan ook niet van toepassing. Voor meer informatie, zie de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Klik hier om deze te lezen.

Vragen over deze wijzigingen?

Als u vragen hebt over onze wijzigingen neem dan gerust even contact met ons op via compliance@targetmedia.nl. Gezien de verwachte drukte en vele vragen welke de GDPR voor veel bedrijven oplevert is het mogelijk dat onze reactie iets langer duurt dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Hartelijke groet,

TargetMedia


29-06-2017  Alert: Affiliate Click Through
Naar aanleiding van de melding van Het Loket inzake de ‘alert m.b.t.affiliate click through’ zie: tinyurl.com/yay3yr7e willen wij u ervan op de hoogte stellen dat wij als Gateway een aantal maatregelen getroffen hebben om dit te voorkomen, waarmee we technisch voldoen aan alle eisen/aanbevelingen die gesteld worden in het door het Loket aangeleverde document.

Dit neemt niet weg dat de verplichting om actief op te treden om overtredingen van affiliates te voorkomen en de verplichte borging, dat de maatregelen ook worden getroffen in het platform van u, de Content Provider, blijven bestaan.

Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij dat graag, voor eventuele technische vragen inzake Mobile Billing kunt u rechtstreeks mailen naar: mcb@targetpay.com


31-05-2017  Per 1 juli 2017 mag u geen kosten voor klantenservice via 090X-nummers in rekening brengen
Momenteel brengen veel bedrijven via 090x-nummers extra kosten, tot maximaal één Euro per gesprek, in rekening voor klantenservice. Met ingang van 1 juli aanstaande is dat verboden.

De nieuwe wetgeving is alleen van toepassing op bestaande klanten die service of informatie verlangen van bedrijven waar ze klant zijn.

Voor 090x-nummers die ingezet worden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor spelletjes, amusement of erotische diensten, is de nieuwe wetgeving niet van toepassing.

Zie voor meer informatie: acm.nl/klantenservicetarieven, voor eventuele vragen en/of advies kunt u mailen naar: sales@targetmedia.nl.

 


29-09-2016  Nieuwe Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten
Nieuwe Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten

Er is voor de Gedragscode SMS Dienstverlening en de Gedragscode Mobiele Internet Diensten een nieuwe geïntegreerde versie uitgebracht, genaamd Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten welke op 1 oktober 2016 in werking zal treden, met uitzondering van de artikelen 19.5, 21.3 en 27.1.a. Rekening houdend met de benodigde acties welke noodzakelijk zijn voor de implementatie van deze artikelen, treden deze artikelen in werking op 17 oktober 2016.

De Gedragscode Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten is te vinden op payinfo.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen welke zijn aangebracht in de vanaf 1 oktober a.s. geldende Gedragscode:

1) Alternatieve Autorisatie (Artikel 20)

Het is toegestaan om via alternatieve autorisatie proces de Eindgebruiker akkoord te laten geven op een betaling i.p.v. via de voorgeschreven aanmeldvormen vermeldt in hoofdstuk III en IV, mits de desbetreffende operator alsmede het Loket het proces heeft goedgekeurd. Zowel de operator als het Loket kunnen aanvullende eisen stellen aan de dienstverlening en een eventuele goedkeuring intrekken.

2) Algemene Gedragsregels Eenmalige Diensten (Artikel 21, lid 3 en lid 4)
Artikel 21, lid 3:
De Eindgebruiker dient per Eenmalige Dienst bij elke € 30,- aan kosten binnen een kalendermaand het volgende informatieve bericht te ontvangen:

“Je maakt gebruikt de dienst . Deze maand bedragen de kosten tot nu toe € <30/60/90…>. Voor vragen ga naar of bel met . Info? www.payinfo.nl.”

Artikel 21, lid 4:
Voor het aanmelden op een Premium SMS-Dienst of een MID abonnementsdienst d.m.v. de WiFi flow/SMS fallback geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, tenzij er besteld wordt met toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de Eindgebruiker. Dit betekent dat bij gebruik van de templates behorende bij de Reclamecode SMS-Dienstverlening de tekst: “Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag toestemming aan je ouders” vervangen dient te worden door de tekst: “Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag toestemming aan je ouders”.

3) (Tarief)communicatie na start Abonnementsdienst (Artikel 27)

De Eindgebruiker dient per Abonnementsdienst bij elke € 30,- aan kosten binnen een kalendermaand het volgende informatieve bericht te ontvangen:

“Je maakt gebruikt de dienst . Deze maand bedragen de kosten tot nu toe € <30/60/90…>. Voor vragen ga naar of bel met . Info? www.payinfo.nl.”


4) Voorafgaand advies Loket m.b.t. Dienst-uitingen (Artikel 30)

Tegen vergoeding kunnen uitingen welke gebruikt wensen te worden om te adverteren voor een Dienst, alsmede de gewenste te gebruiken schermen ter advisering voorgelegd worden aan het Loket. Echter dient deze bij een wijziging van de Gedragscode opnieuw ter toetsing worden voorgelegd, bij gebreke daarvan komt een eerder gegeven goedkeuring te vervallen. Tevens kan deze goedkeuring op een later moment alsnog worden ingetrokken.

5) Klachten met betrekking tot uitingen Affiliates (Artikel 32)

Op het moment dat het Loket driemaal een overtreding van de Gedragscode constateert van dezelfde campagne, kan het Loket de Content Provider sommeren de campagne te staken. De content provider dient uiterlijk binnen 12 uur na sommering hiervoor zorg te dragen. Tevens mag de dienst 6 weken na sommatie niet gepromoot worden. Verder kan het Loket misleidende campagnes van affiliates aan de Content Providers zenden, waarbij de Content Providers dienen te voorkomen dat hun diensten via deze campagnes worden gepromoot.

6) Boetes en refunds (compensatie voor Eindgebruikers) (Artikel 36)

De Diensteverlener is verplicht op verzoek van het Loket onmiddellijk de uitbetaling aan de Content Provider op te schorten en een eventuele boete, na een schriftelijk verzoek binnen 4 maanden aan het Loket te voldoen. Mocht de Content Provider bij meerdere dienstverleners zijn aangesloten, zal het Loket bepalen welke dienstverlener(s) zij een verzoek doet tot opschorting.

In de Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten zijn naast bovenstaande nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht, welke geen invloed uitoefenen op de werking van de code. En is de format van bijvoorbeeld templates, zoals het bevestigingsscherm abonnementsdienst onder gebracht in bijlagen. Hiermee telt de Gedragscode 8 bijlagen (bladzijde 38 tot en met 46).
Algemene Voorwaarden | Cookie Policy | Cookie Instellingen | Privacy Statement